Hallintamalli Azuressa

Käytännönläheinen tapa määritellä Azuren hallintamalli.

Azuren hallintamalli selkeyttää kehittämistä ja varmistaa muutoskestävyyden

Pilvipalveluiden tuottamia hyötyjä ei kannata vaarantaa kustannusten ennakoimattomuudella sekä tehottomalla toimintamallilla. Liian hajautunut ja toimintamalli voi johtaa epäselviin vastuihin sekä piilossa olevien riskien toteutumiseen. Tämän vuoksi on syytä luoda organisaation toimintaa ja pilvistrategiaa vasten sovitettu Azuren hallintamalli, Azure Governance, jota myös käytännössä on mahdollista toteuttaa ja palveluiden käyttöönotto ja kehittäminen Azuressa tapahtuu silloin nopeasti ja tehokkaasti.

Hallintamallia voidaan lähteä rakentamaan vähitellen, jolloin luodaan vahva perusta muutamalla hallintamallin peruspilarilla, kuten identiteettien- ja pääsynhallinta, tietoturva ja verkot ja resurssien organisointi.

On myös tärkeää tunnistaa mahdolliset riskit, joita saattaa tulla eteen julkipilven käyttöönoton laajentuessa ja kehittyessä, jolloin nämä riskit minimoivat politiikat ja toimintamallit täytyy kirjata hallintamalliin ja ottaa käyttöön.

Hallintamalli on jatkuvasti kehittyvä dokumentti ja ohjekirja, jota täytyy päivittää uusilla toimintatavoilla ja prosesseilla.

Konsultointipalvelun tuotokset

Palvelun tuloksena saat hallintamalli MVP:n, jota voit alkaa heti soveltamaan käytännössä.

Palvelu käytännössä

Tapaamme ja määritämme organisaation tavoitetilan pilvipalveluun liittyen ja analysoidaan nykytila.

Määritämme työpajoissa organisaation tietoturva – ja tietosuojapolitiikkoihin nojautuen mm. datan sijaintiin, erityisiin lisätoimenpiteisiin ja tietoturvaan liittyvät periaatteet.

Tämän jälkeen dokumentoidaan tehdyt päätökset ja toimintamallit ja luodaan vastuunjako – matriisi (RACI) hallintamallin eri osa-alueisiin.

Hallintamallin laatimisessa ja työpajoissa noudatamme hyvin pitkälti Microsoftin Cloud Adoption Framework for Azuren ohjeistuksia ja parhaita käytäntöjä.

Loppukatselmoinnissa esitellään työn tuloksena syntyvät lopputuotokset.

Julkipilven käsikirja Azuressa

On useimmiten hyödyllistä luoda julkipilvessä toimiville hieman kevyempi kuvaus ns. pelisäännöistä Azuressa, muodolliset laajat kuvaukset voivat osittain olla liiankin isoja kokonaisuuksia esimerkiksi yksittäisiä sovelluksia kehittäville kehittäjille.

Julkipilven käsikirja voi olla esimerkiksi Azure DevOps wiki – sivustojen kokoelma, joka tarjoaa kehittäjälle yksinkertaistetun mutta kuitenkin ydinasiat sisältävän kuvauksen kehittämisestä Azure - pilvipalvelussa.

Osallistujien roolit

Organisaatiosta tarvitaan tietoturvaan, tietosuojaan, infrastruktuuripalveluista (konesali, tietoliikenne), sovelluspalveluista ja liiketoiminnan jatkuvuuden liittyvistä asioista vastaavien osallistumista.

Azuren hallintamallin hinta

Käytännönläheinen Azure Governance – konsultointipalvelu vie yleensä kuuden (6) henkilötyöpäivän (htp) panoksen verran laskutettavaa työtä.

Hyödyt

Selkeyttää kehittämistä Azuren palveluilla
Mahdollistaa muutoskestävyyden
Noudattaa Microsoftin viitekehystä