Mitä on saatavienhallinnan analytiikka?

Saatavienhallinnan analytiikka

Saatavienhallinnan analytiikka optimoi luottoriskiä, käyttöpääoman kustannusta ja asiakaskokemusta

Mille tahansa yritykselle, joka myy tuotteita tai palveluita kertyy yleensä saatavia taikka myyntisaamisia sopimusosapuoliltaan. Joissain tapauksissa nämä saamiset ovat luonteeltaan rahoitusvaroja eli vaikkapa myönnettyjä lainoja.

Riippuu paljon liiketoiminnan luonteesta, millainen näiden määrä on suhteessa myynnin volyymiin. Myyntisaamisten ja sitä kautta käyttöpääoman määrä taas vaikuttaa lähtökohtaisesti siihen millaisella kustannustasolla yritys toimii, käyttöpääoman kustannus on todellinen kustannus, vaikka toki erilaiset kassavirtalaskelmat ovat usein vielä hyödyllisempiä toiminnan rahoituksen tarpeen näkökulmasta katsottuna.

Analytiikan avulla on mahdollista myös suunnitella toimenpiteitä asiakaskommunikaatioon perinnän eri vaiheissa niin että yrityksen tavoitteet täytetään ja pidetään yllä hyvää asiakaskokemusta. Perintää ei välttämättä tarvitse nähdä epäonnistumisena vaan loogisena osana asiakkuuden elinkaarella.

Luottopolitiikka ja asiakkuuden muodostuminen

Yrityksen luottopolitiikka voidaan usein johtaa yrityksen riskienhallinnan politiikan osa-alueelta, jossa käsitellään luottoriskejä ja määritellään periaatteet, joiden mukaan pitää toimia. Luottopolitiikka on oikeastaan näiden vaatimusten viemistä käytäntöön.

Eräs tärkeä vaihe on asiakasvalinta ja sopimuksenteko, tässä vaiheessa voidaan vaikuttaa siihen millaisia asiakkuuksia yritykselle muodostuu ja sen käytännössä ottamat riskit sopimussuhteissaan. Yrityksen käytettävissä pitäisi tässä vaiheessa olla johdonmukaisesti noudatettu ja tehokas prosessi, jossa käytetään tarvittava määrä ulkoista dataa.

Luonnollisesti tärkeää on seurata tilannetta yli koko asiakkuuden elinkaaren eikä pelkästään resursoida asiakuuden muodostumisvaiheeseen kaikkia riskienhallinnan resursseja.

Saamisten elinkaari laskusta kassaan

Yrityksen laskun perusteena on tyypillisesti toimitetut tuotteet ja palvelut, laskutuksessa käytetty laskutuskanava määrittää yleisellä tasolla kustannuksia sekä prosessin läpimenoaikaa. Asiakaskokemusta voidaan optimoida mahdollistamalle asiakkaalle vaikutusmahdollisuuksia laskutuskanavaan, laskutussykliin, eräpäivän osumiseen sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia maksutapoja.

Perintä liittyy tilanteisiin joissa toinen osapuoli ei syystä tai toisesta hoida velvoitteitaan, perintä voidaan jakaa vapaaehtoiseen perintään sekä oikeudelliseen perintään. Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa kaikkia niitä kommunikaatioita, joilla pyritään saamaan toinen osapuoli maksamaan velvoitteena ennen oikeudelliseen perintään siirtymistä. Oikeudellisessa perinnässä lopputuloksena voi olla tuomio ja velan siirtäminen ulosoton kautta perittäväksi. Toinen tarkastelunäkökulma on enemmän sisäinen, siinä saamisen elinikä viivepäivinä eräpäivän jälkeen vaikuttaa siihen missä vaiheessa saamisen ajatellaan olevan.

Laskuja voidaan tarvittaessa muuttaa myös käteiseksi myymällä myyntisaamisia tai käyttämällä erilaisia laskurahoituspalveluita, näissä täytyy tarkkaan huomioida rahoituskustannuksen suuruus.

Saatavienhallinnan liiketoimintaraportointi

Jotta prosesseja voidaan kehittää tai suorituskykyä seurata niin tarvitaan ajantasaista tietoa sekä toisaalta myös ennusteita.

Toimiva liiketoimintaraportointi mahdollistaa nuo edeltävät ja saatavienhallintaan keskittyvä raportointi kattaa ainakin seuraavia asioita:

  • Asiakkaan perustiedot
  • Sopimustiedot
  • Laskun tiedot
  • Asiointikanavatietoa / palvelukanavatietoa
  • Maksusuoritusten tietoja
  • Raportointiajankohta

Näiden lisäksi tarvitaan usein erilaisia data-analytiikan tai koneoppimisen / tekoälymallien tuottamia rikasteita, joko hankittuna ulkoisilta palveluntarjoajilta taikka itse kehitettynä. Tyypillinen esimerkki data-analytiikan tuottamasta rikasteesta on luottoriskiä kuvaava tunnusluku taikka luokitus.

On tyypillistä, että raportointia voidaan tehdä erilaisten taustamuuttujien mukaan joko yksittäisen sopimuksen / laskun tasolta taikka tunnusluvuista, jotka on muodostettu asiakastasolle. Raportoinnissa aikaulottuvuus on tärkeässä roolissa, vähintään niin että pystytään palaamaan tietyn raportointi - tai tilannepäivän ajankohtaan sekä toisaalta nähdään tiettynä ajankohtana tehtyjen sopimusten tai asiakkuuksien tunnuslukujen kehitystä yli seuraavien ajanjaksojen. Tämä viimeinen kohorttinäkökulma on tärkeä, se tarjoaa visuaalisen kuvan siitä miten riskiprofiili on kehittymässä.

Toimivat saatavienhallinnan prosessit ja analytiikka lisäävät saamisten markkina-arvoa

Hyvin toimivat prosessit ja liiketoimintaraportointi mahdollistavat sen, että neuvottelut saamisia ostavien sijoittajien tai toimijoiden kanssa ovat helpompia, on mahdollista nopeasti kuvata yleistilanne ja viestiä kauppaan liittyvä riskiprofiili tehokkaasti. Tällöin voidaan perustella kaupan kohteena olevien saamisten korkeampaa markkina-arvoa taikka ainakin nopeuttaa prosessia läpimenoajalla mitattuna.

Myöskin prosessien ulkoistustilanteissa on syytä huomioita riittävä datan saaminen palveluntarjoajalta vaikka olisikin niin että kokonaisvastuu olisi toisella osapuolella.

Data-analytiikka sekä tekoäly tarjoavat mahdollisuuden kehittää organisaation prosesseja liittyen myyntisaamisten hallintaan

Ready Solutionin edistyneen analytiikan – palvelut, pilvipalvelut sekä data-alustojen kehittämisen palvelut sisältävät sellaista asiantuntemusta, joilla organisaatio voi päästä nopeasti hyviin tuloksiin, vaikka omia voimavaroja ei olisikaan toteuttaa vastaavaa.

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tietomallit osana informaatioarkkitehtuuria
Tutustu tarinaan
Lakehouse – alusta vai tietovarasto moderniin analytiikkakehitykseen?
Tutustu tarinaan
Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tietomallit osana informaatioarkkitehtuuria
Tutustu tarinaan
Lakehouse – alusta vai tietovarasto moderniin analytiikkakehitykseen?
Tutustu tarinaan
Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan