Mitä on analytiikka ja mitä sillä voi saada aikaan?

Ihmisiä ratkaisemassa yhdessä kokonaisuutta

Analytiikka on vaikeaselkoinen kattokäsite

Analytiikka tai data-analytiikka voi tarkoittaa eri rooleissa oleville kehittäjille ja sen käyttäjille erilaisia asioita, joillekin analytiikka tai data-analytiikka on selkeästi datan ympärillä tapahtuvaa tekemistä ja muille se on enemmän organisaation toimintaan ja johtamiseen liittyvä asia.

Data-analytiikkaan liittyy erilaisia tietolähteitä, tiedonhallinnan prosesseja, organisaation toiminnan kehittämisen ja johtamisen tavoitteita sekä erilaisia sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä.

Data-analytiikka organisaation aktiviteetteina

Data-analytiikka aktiviteetteina voi tarkoittaa määritellyn toimeksiannon puitteissa tapahtuvaa datan keräystä, keräysten tulosten varmistamista, tulosten analyysiä ja analyysin muotoilua koosteeksi joka sisältää erilaisia toimenpidesuosituksia.

Tällaisessa tapauksessa data-analytiikan aktiviteettien suorittajia ovat organisaation data-analyytikot sekä osittain data engineering työtä tekevät kehittäjät. Toimeksiannon tilaajia ovat liiketoimintajohtajat sekä erilaiset datatuotteiden, kuten vaikkapa organisaation portaalissa olevien raporttien, käyttäjät.

Tyypillisesti näitä toimeksiantoja on paljon ja organisaation data-analyytikoiden perehdyttämiseen olisi syytä käyttää riittävästi aikaa.

Data-analytiikka toiminnan johtamisen ja kehittämisen välineenä

Analytiikka tarjoaa nykyään työkalut kehittää ja johtaa toimintaa, tämä kuitenkin edellyttää sitä että organisaatiolla on saatavilla oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa dataa jolla näitä päätöksiä tehdään. Päätöksenteossa yhdistetään data ja liiketoiminnallinen ymmärrys, keskeistä on kyky jäsentää päätöksentekotilanne sopivaan muotoon ja toisaalta toimeenpanokyky. Ilman tehokasta toimeenpanokykyä jäävät tulokset laihoiksi.

Tietyssä mielessä data-analytiikka päätöksenteon kehittäjänä yhdistää organisaation tietämystä toiminnastaan objektiivisesti havaittuihin asioihin. Liiallinen luottamus tietolähteisiin voi kostautua, on syytä myös pystyä kriittisesti arvioimaan organisaation tiedonhallinnan käytäntöjä.

Data-analytiikan sidosryhmät

Tyypillisesti organisaatiossa data-analytiikkaan liittyvät ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät. Sisäisiä sidosryhmiä ovat organisaation johto aina ylimmästä johdosta tiimienvetäjiin asti sekä työntekijät. Käyttötarpeet eroavat eri rooleissa huomattavasti, ylimmässä johdossa voi olla vähän aikaa käyttää jonkun keskitetyn portaalin raporttien tutkimiseen ja liiketoiminnan yleiskuvan muodostamiseen. Jäsennelty koosteraportti voisi toimia johtoryhmän kokouksen taustamateriaalina paremmin kuin se että jokainen vuorollaan esittelee portaalista raporteilta vastuullaan olevat asiat.

Ulkoisia sidosryhmiä voivat olla asiakkaat, asiakkaiden yhteyshenkilöt, julkinen valta ja julkista valtaa asemansa vuoksi käyttävät henkilöt. Näihin ulkoisiin sidosryhmiin voi liittyä hankalasti tasapainoteltavia asioita kuten liikesalaisuudet ja toisaalta odotus tietynlaisista eettisistä periaatteista taikka avoimuudesta.

Data-analytiikan teknologiat

Data-analytiikassa käytetyt teknologiat voidaan jakaa useaan eri osa-alueeseen

  • Integraatiot
  • Data-alustan datan säilytyksen ja käsittelyn palvelut
  • Datavisualisoinnin tai perinteisen BI - raporttikehittämisen työkalut
  • Koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset

Modernit data-alustat pilvipalveluina, kuten esimerkiksi Microsoftin Azuressa, tarjoavat aivan uusia mahdollisuuksia ja usein yhdistävät näitä toiminnallisuuksia. Tähän luokkaan kuuluvia palveluita Azuressa ovat Azure Databricks sekä Microsoft Fabric.

Data-analytiikka tarjoaa mahdollisuudet kehittää ja johtaa organisaation toimintaa

Ready Solutionin edistyneen analytiikan – palvelut, pilvipalvelut sekä data-alustojen kehittämisen palvelut sisältävät tällaista kehittämistyötä, jolla organisaatio voi päästä nopeasti hyviin tuloksiin, vaikka omia voimavaroja ei olisikaan toteuttaa vastaavaa.

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan